عواملی که از گوش دادن مؤثر در مکالمه ها مانع می شوند

[unable to retrieve full-text content]

گوش دادن به روش بهینه می تواند به توسعه ی مهارت های رهبر و افزایش مشارکت و وفاداری او کمک کند. برخی از انواع گوش دادن، از ثمربخشی این فرایند مانع می شوند.