الگوریتم های پیش بین و کلان داده دموکراسی را تهدید می کنند

[unable to retrieve full-text content]

استفاده از الگوریتم های پیش بین و هوش مصنوعی به دلیل ماهیت متمرکز اطلاعات، قدرت دولت های دیکتاتوری را افزایش خواهد داد.